نرم افزار ویندوز

در این سامانه ایستگاه های مختلف (مانند ورودی سازمان، آزمایشگاه، انبار غذایی) توسط مدیریت حراست تعریف شده و وظایف شامل موقعیت و زمان بازدید نگهبانان از ایستگاه ها قابل تعریف است. نگهبانان موظفند طبق برنامه تعیین شده که روی اپلیکیشن موبایل ایشان قابل مشاهده است در زمان های تعیین شده به ایستگاه ها سر زده و عملیات ثبت ایستگاه و در صورت لزوم ارسال تصویر و گزارش را به انجام برسانند. ثبت های و گزارش های ارسالی توسط نگهبانان در نرم افزار ویندوز و یا پنل وب در دسترس خواهد بود. نرم افزار ویندوز به منظور بالا بردن امنیت و پنل وب برای سهولت دسترسی به ابزارها می توانند در اختیار مدیران قرار گیرند.

  • ویندوز

    ویندوز

    بررسی و نظارت بر انجام وظایف نگهبانان و استخراج گزارش های متنوع عملکرد
  • 1