این بخش از سامانه را یک اپلیکیشن موبایل تشکیل داده که بوسیله آن نگهبانان می توانند با ورود به نرم افزار و دریافت برنامه تعریف شده بوسیله مدیر علاوه بر ثبت ورود و خروج خود به شیفت، به ثبت ایستگاه ها طبق برنامه از پیش تعیین شده بپردازند. در این اپلیکیشن سادگی کار و امنیت و اطمینان از صحت اطلاعات ثبتی در اولویت قرار گرفته است.

 • ورود

  ورود

  ورود نگهبانان با نام کاربری و رمز عبور
 • مشخصات نگهبان

  مشخصات نگهبان

  مشاهده مشخصات نگهبان در اپلیکیشن
 • ثبت

  ثبت

  ثبت ورود و خروج به شیفت و بازدید از ایستگاه ها بوسیله نگهبان ها
 • 1